به وبلاگ روزشمار جنبش کارگری ایران خوش آمدید roozshomar2@yahoo.com

وبلاگ روزشمار کارگری بااعتقاد به مبارزات مستقل کارگران دربرابر نظام سرمایه داری ایران، تلاش داردکه استقلال عمل این مبارزات رادرتمام عرصه ها وبویژه در تنظیم اخبار مبارزات کارگران وزحمتکشان ایران وجنبش های اجتماعی ( زنان - دانشجویان وجوانان - معلمان - پرستاران - ملیت های ساکن ایران )وزندگی کودکان خیابانی کار،باارائه منابع خبر روزشمارنماید. همکاری یکایک فعالان کارگری وتشکل ها ونهادهای کارگری وارسال به موقع اخبار به " وبلاگ روز شمار کارگری ایران" مارادرپیشبرداین وظایف کمک می نماید. مسئولین وبلاگ

۱۸ بهمن ۱۳۸۷

جدول های آمارمبارزات کارگری در سال۱۳۸۶ بر پایه اخبار منتشره در همین وبسایت (روز شمار جنبش کارگری ایران سال ۱۳۸۶)

جدول های آمارمبارزات کارگری در سال۱۳۸۶
بر پایه بولتن روزشمار مبارزات کارگران ایران در سال گذشته
منتشره در اول ماه مه سال۱۳۸۷

تدوین و جمعبندی از :
یوسف آبخون و امیر جواهری لنگرودی

مقدمه :
تذکراین نکته ضروری است ، آنچه که در زیر از نظرتان می گذرد، یعنی جداول و آمار مبارزات کارگران ایران ، از روزشمار مبارزات کارگران ایران در سال ۱۳۸۶ تهیه شده است که ما پیشتر این روز شمار را در آستانه اول ماه مه سال ۸۷انتشار داده ایم .
تعداد اخبار کارگری؛ در این روز شمار، در مجموع ۲۰۶۶ گزارش از اخبار حرکات و مسائل کارگری گرد آوری شده است. از این تعداد ۸۲۱ خبرمربوط به حرکات کارگری است.
یاد آوری این نکته لازم است این تعداد مربوط به حرکات بزرگ کارگری است که به دلیل اهمیت و پرسروصدا بودن شان به ناگزیردر مطبوعات و یا گزارشات دیگر منعکس شده اند. بسیاری از اخبار حرکات کارگری تنها به حرکات کارگری در صنایع و یا واحدهای خدماتی برزگ محدود می گردند . گزارش حرکات کارگری کارگاه ها و واحدهای کوچک، که بخش اعظم ومحروم وبی حقوق طبقه کارگرما را تشکیل می دهند، در این تعداد وجود ندارد . صدای مبارزات این بخش از کارگران مانند حدود۹ میلیون کارگری اعم از زنان وکودکان محروم که در شرائط برده وار در کارگاههای قالیبافی کارمی کنند، به جز واحد ها ی سازمان یافته ای از کارگاه ها وواحد های کوچک مثل خبازان شهر سقز، اخبار آنان اساسا در جائی منعکس نشده و نمی شود. به هر حال این آمار تنها می تواند تصویری کلی از اوضاع مبارزه طبقه کارگرایران در سال گذشته را به دست بدهد.
اشکال حرکت: که در چهار محور عمومی زیر دسته بندی شده اند:
شکل حرکت و تعداد آنها
1- تظاهرات دربرابر نهاد های رژیم 88مورد
د
2- اعتصاب 47 مورد
3- سایر اشکال اعتراضی 615 مورد

که مجموعه اشکال گوناگون و در سطوح پائین در محیط کار را شامل می شود

خواست ها :

نوع خواست ها تعداد حرکت

1- دست مزد ها معوقه 175 مورد

2- اخراج ها 126 مورد

3- ممانعت ازتعطیلی کارخانه ها: 84 مورد
4- حق تشکل 3 مورد یا بیشتر که در جدول زیر به تفکیک آمده است :

5- اعتراض به قراردادهای موقت و شرکت های پیمان کاری
بیشمار که بخشا رقم خیلی از آنها گزارش نشده است .

حق تشکل که شامل موارد برجسته مانند شرکت واحد، نیشکر هفت تپه است. این خواست بار ها به اشکال گوناگون ودر سایر واحد ها مطرح شده اند که در آمار زیرتعداد منظور شده است.
اشکال مختلف اعتراضات :
نوع حرکت تعداد آنها
1- حرکت ها ی حمایتی در درون کشور 25 مورد


2- نامه به نهادهای بین المللی از جانب فعالان کارگری و تشکل های داخل کشور 11 مورد
3- سرکوب کارگران، دستگیری و بازداشت و دادگاه وشلاق خوردن 16 مورد
4- حرکت های موفق 15 موردرکود تولید و تعطیلی کارخانه ها:
محور اصلی مبارزات کارگران صنایع بزرگ درسال گذشته را مبارزه با تعطیلی کارخانه ها تشکیل می داد. بر اساس آمار گرد آوری شده ما، ۴۲ کارخانه در سال گذشته تعطیل شدند. البته تعداد کارخانه های تعطیل شده ، بر اساس گفته برخی از مقامات ومسئولین رژیم بسیار بیش تر از این است. در این قسمت تلاش شده است بر اساس اخبار و گزارش های دریافتی در این رابطه، تصویری هرچند کلی از اوضاع صنایع و تولید درایران در سال گذشته داده شود. این اخبار بر پایه نام کارخانه، رشته تولیدی و یا خدماتی، علت ورشکستگی، تعداد کارگران، و محل و سال شروع بحران در آن کارخانه وسرانجام آن تنظیم شده تا این تصویر تا حدودی روشن تر شود.
البته تصویر واقعی از رکود تولید و بحران کارخانه ها حتی بر اساس برخی از اعترافات مسئولان و دست اندرکاران رژیم بسیار تیره تراست. به طور مثال همان طور که در خبر شماره (۵۷۸) آمده، تعداد کارگران کارخانه های صنایع خانگی به طور کلی از یک میلیون نفر به۰۰۰/۱۰ هزار نفر رسیده، وعلت آن ورود بی رویه تولیدات مشابه خارجی ذکر شده، که در اخبار ما تنها یک مورد از آن ها موجود است. بنا به گفته علی رضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس در سال گذشته بیش از ۵۰۰ واحد بحران دار وجود داشته است. و یا همان طور که درخبر شماره(۶۲۲) آمده از ۱۵۰کارخانه چای سازی کشور ۲۴کارخانه در سال گذشته تعطیل شدند و یا این که
در خبر شماره (۱۸۲۲) آمده که بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی در سال ۱۳۸۶ تعطیل شدند.

رشته تولیدی تعداد تعداد کارگران

1- نساجی 20 عدد 7096 نفر

2- صنایع فلزی و پروفیل 7 عدد 3750 نفر

3- قند وشکر 5عدد 3403 نفر

4- صنایع غذایی و... 5 عدد 2312نفر

برخی از واحد ها ویا صنایع تولیدی که کم تر شناخته شده هستند و گزارشات بسیار محدودی در مورد آن ها وجود
دارد. به طور مثال می توان از معادن نام برد که با بحران روبرو هستند. همان طور که درخبر (۱۸۴۰) آمده تعداد کارگران معادن طبس از۱۲۰۰ نفر به ۶۰۰ نفر کاهش یافته است و همین طور در خبر شماره (۱۸۴۲) آمده که جمعیت کارگری عسلویه از ۰۰۰ / ۵۰ به ۰۰۰ / ۲۷رسیده است که در خبر حمله کارگران به اتوبوس احمدی نژاد در دیدار از آن جا ذکر شده است.
علت ورشکستگی کارخانه ها، همان طور که در خبرهای شماره (۶۱۶ و۶۲۱) آمده ، واردات بی رویه کالاهای مشابه مثل شکر ، کمبود نقدینگی، بدهی به شرکت های آب وبرق وتلفن ، وخصوصی سازی وسوء مدیریت، ذکرشده اند. و شرط موفقیت آن ها، رقابت تولیدی ویا تولید ارزان، توانایی فروش محصولات، داشتن نقدینگی و نداشتن بدهی به شرکت های آب وبرق وتلفن ذکر شده است.
به هر حال بر اساس جدول آماری زیر می توان تصویر زیر از بحران صنایع ورکود تولید در سال گذشته را به دست آورد.
رشته تولیدی کارخانه های تعطیل شده:

همان طور که در جدول بالا مشاهده می شود ، صنایع نساجی ، که زمانی جزو صنایع اصلی و با بیش ترین تعداد محسوب می شد، بیش از سایر صنایع در معرض بحران وتعطیلی قرار گرفته اند. در مورد صنایع نیشکر که سال گذشته با ورود بی رویه شکر ، همراه با طرح ها کشت وصنعت دچار بحران شدند، باید اضافه کرد که تعداد زیادی از کارخانه های قند نیز در استان خراسان و آذربایجان سایر مناطق تعطیل شدند که در این آمار نیامده است. دلایل ورشکستگی کارخانه ، واردات کالاهای مشابه خارجی، خصوصی سازی ها و سوء مدیریت، کمبود نقدینگی و بدهی آن ها به شرکت های دولتی آب وبرق و تلفن ذکر شده است .
در مواردی مثل کارخانه پوشش رشت، ساریت مازندران و ویتانا، کارگران برای حفظ مشاغل شان ناگزیر به اشغال کارخانه، جلوگیری از خروج وسائل تولید، راه اندازی تولید وحتی خرید آن شده اند. این مساله تقریبا در بسیاری از کارخانه های بحرانی و در پی پیش برد سیاست خصوص سازی در برابر کارگران قرار گرفته است. به طور مثال در کارخانه ساریت مازندران، کارفرما به کارگران گفته بود که اگر آن ها۱۱میلیارد تومان در مدت بیشت روز تهیه کنند حاضر خواهدشد که کارخانه را به کارگران واگذار کند. در کارخانه پوشش رشت کارفرما باگرفتن حکم خروج وسائل کارخانه می خواست تا آن ها را فروخته و کارخانه را تعطیل کند . ولی کارگران باحضور در کارخانه مانع از خروج وسائل شده اند. در مورد کارخانه ویتانا نیز کارگران حاضر به خرید کارخانه وراه اندازی آن شده اند.
از آن جا که بسیاری از کارخانه ها ی بحرانی دولتی است، دولت می تواند با بخشودن بدهی های کارخانه های بحرانی به شرکت های دولتی و تامین نقدیگی و نوسازی و فروش تولید، جلوی تعطیلی کارخات و بیکار سازی های گسترده را بگیرد. ولی ظاهرا حرص وآز مافیای دولتی برای تاراج زمین و وسائل کارخانه ها، که به نام خصوصی سازی برای به اصطلاح راه اندازی آن ها، جلوی چشم مسئوان رژیم از عواقب ناشی از این بیکار سازی ها را گرفته است.

سرکوب کارگران :
دستگیری و بازداشت و اعزام کارگران به دادگاه ها ، در رویا روئی کارگران با رژیم درسال گذشته ابعداد گسترده و بی سابقه ای پیدا کرد و آن را به یکی از مسائل مهم جنبش کارگری تبدیل نمود. علاوه بر دستگیری و بازداشت فعالان کارگری که دررابطه با سازماندهی تشکل ها و اتحادیه های مستقل کارگری و برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه در رابطه با سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه و فعالان کارگری شهر سقز، که در رابطه با منصور اسانلو و محمود صالحی انعکاس داخلی وبین اللملی وسیعی یافت، فعالان کارگری بسیاری در رابطه با سازماندهی مبارزات کارگری در مناطق مختلف مورد سرکوب و آزار و حتی ترور سازمانیافته دولتی قرار گرفتند. به این ترتیب می توان گفت که رویاروئی کارگران در سال گذشته جنبه طبقاتی آشکاری پیدا کرد.
آمار دستگیری/ بازداشت / دادگاه های کارگری در سال۱۳۸۶ :

دلیل دستگیری و بازداشت و دادگاه تعداد به مورد

1- ایجاد تشکل مستقل 12 مورد

2- برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه 5 مورد

3- سازماندهی مبارزه 66مورد

بیش ترین تعداد دستگیری و بازداشت و اعزام به دادگاه کارگران در تهران و سپس سنندج و اهواز و تبریز صورت گرفت که در رابطه با سازماندهی سندیکای شرکت واحد در تهران وسندیکای خبازان در سنندج و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بود. در اوج گیری مبارزات معلمان در سال ۸۶ تعدادی از معلمان درشهرهای گوناگون دستگیر شدند. همچنین دستگیری و دادگاهی و زندانی کردن کارگران سنندجی و محمود صالحی در رابطه با برگزاری مراسم اول ماه مه درسال های گذشته در سنندج بیش ترین انعکاس خبری را داشت. که صدور احکام به شلاق کشیدن کارگران ، در سطح داخل و خارج بازتاب وسیع داشته که نفرت عمومی کارگران و مدافعان آنان را با خود به همراه داشته است. هم چنین دستگیری کارگران نیشکرهفت تپه و فعالان کارگری در تبریز در رده بعدی اخبار قرار داشت.


ویژگی مبارزات کارگری درسال ۱۳۸۶:
۱ - مبارزه برای حداقل دست مزد در سال ۱۳۸۶ در مقایسه با سال های گذشته از ابعاد وسیع تر وسازمان یافته تری برخوردار بود. در اوج اعتراضات کارگری به تعیین حداقل ۲۳۰ هزار تومانی دربرابر حداقل هزینه های زندگی در خط فقر که از طرف مقامات رژیم ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده بود، نامه جمعی ومشترک کارگران از بخش های مختلف کارگری با ۲۰۰۰ امضاء از اهمیت بسیاری برخوردار بود.
می توان گفت خط سیر اعتراضی برای تعیین نرخ دستمزد به تناسب بالا رفتن تورم و گرانی و سبد هزینه های زندگی کارگران و زحمتکشان ایران در طول چند سال گذشته، بازتاب گسترده ای در سطح اعتراضات و خواسته های کارگران بر سر تعیین دستمزدها طی آخر هر سال داشته است . نمونه آنچه در سال ۸۶ بشکل گسترده دیده شده در نوع خود منحصر بفرد می باشد.
۲ – سازمان یافتگی مبارزات کارگری: درسال گذشته ( ۸۶ ) مبارزات کارگران خود را در سازماندهی تشکل ها و اتحادیه های مستقل کارگری ورشد آن ها نشان داد. در راس این تلاش ها، سازماندهی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه قرار داشت که در پی مبارزه توده ای وطولانی کارگری و برای اولین بار و پس از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه، در یک واحد تولیدی بزرگ شکل گرفت. در سال گذشته علاوه بر تشکل هائی که در بیرون از کارخانه ها و از جانب فعالان کارگری جهت ایجاد تشکل های کارگری سازماندهی شده بودند، تشکل های کارگری گوناگونی در محیط های کار شکل گرفتند. در مجموع بنا بر آمار ما در اخبار گردآوری شده اسامی ۲۱ تشکل کارگری آمده است که از جمله تشکل ها ی سراسری مختلف معلمان و احیای انجمن های صنفی کارگری در رابطه با کارگاه های تولیدی کوچک و همین طور خبازان از اهمیت برخوردار بودند. از جمله در سال گذشته و در تاریخ۲۴ فروردین ۸۶ ، اولین مجمع " اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار" با ۱۴۹ نفر از کارگران اخراجی – تعلیقی – موقت مراکز مختلف کارگری کشور در سنندج بر گزار گردید. در مجمع عمومی آن ۱۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علل الدل ، ۳ بازرس اصالی و یک بازرس علل البدل انتخاب شدند. گفتنی است که در دومین مجمع عمومی این تشکل سراسری ، نام خود را به" اتحادیه آزاد کارگران ایران http://www.ettehade.net/ تغییر داد . قابل ذکر است که در سال گذشته " انجمن حمایت از کودکان کار" تشکیل گردید که در مبارزه برای الغای کار کودکان دارای اهمیت است . دیگر اینکه گشایش سایت ها و وبلاگ های کارگری نیز علیرغم فیلترینگ گسترده توانست کار خبر رسانی مستقل تحرکات کارگری را بعهده گیرد ، که می توان از " فریاد کارگر http://faryadekaregar.blogfa.com/ ، نشریه ندای کارگر ، اتوبوس من ، وبلاگ پویا ، فریاد معلم ، صدای معلم ، کارنوشت ، وبلاگ هفت تپه http://www.7twu.blogspot.com/ ، مجله ی راه آینده http://www.raheaiande.blogfa.com/ ، انجمن کارگری صدای کاوه http://sedayekaveha.blogfa.com/ ، رادیو اینترنیتی آوای دیگر http://avayedigar.com/ ، کارگر امروز http://kargareemrooz.blogfa.com/post-112.aspx، و غیره گزارش شده است .
۳- برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه در سراسر کشور و تبدیل آن به اعتراضات عمومی وطبقاتی کارگران و طرح شعار هائی در رابطه با مطالبات سراسری کارگران در اعتراض به حداقل دستمزد ها، قراردادهای کارموقت و عملکرد شرکت های پیمان کاری به عنوان بازوان اجرائی این طرح و -- از جمله ویژگی مبارزات کارگری در سال ۸۶ بود. بنا به اخبار در مجموع ۱۰۹ حرکت کارگری برای برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه صورت گرفت. دستگیری کارگران در این مراسم و به ویژه در اردو گاه کار عسلویه و د ستگیری دوفعال کارگری دراین رابطه از انعکاس وسیعی برخوردارشد.
۴- حرکت های حمایتی کارگران بخش های مختلف از مبارزات کارگری و صدوربیانیه هایئ در این رابطه از تشکل های کارگری و فعالان کارگری و همین طور حمایت جنبش اجتماعی گوناگون از مبارزات کارگری از ویژگی مبارزات کارگری در سال گذشته بود. حمایت جنبش های دانشجوئی و شکل گیری تشکل های دانشجوئی – کارگری و همین طور حمایت تشکل های کارگری از جنبش دانشجوئی و زنان و جوانان حاکی از رشد آگاهی طبقاتی در میان کارگران بود. قابل طرح است که طی سال گذشته به دفعات فعالان کارگری نیز از تحرکات دانشجویان – زنان و زندانیان سیاسی و حتی با حضور خود در اجتماع خانواده های اعدامیان در خاوران ، به دفاع از این جنبش ها و اعتراضات بر خواسته اند.
۵— کانون های مبارزات کارگری برا ساس رشته ای را می توان به ترتبیب زیر نام برد؛
نساجی، قندوشکر و کشت وصنعت ها و صنایع غذائی و سپس صنایع لوازم خانگی ومعادن.
ودر بخش خدمات : شهرداری ها، آموزش وپرورش ومعلمان، مخابرات، راه آهن و حمل ونقل و رانندگان اتوبوس. اخبار مبارزات کارگری به ویژه در بخش خدمات و در برخی از رشته ها برای اولین در سال گذشته به گوش رسید.
کانون مبارزان کارگری از لحاظ منطقه ای وبر حسب اخبار منتشره ما عبارت بود از:
استان های تهران، کردستان، خوزستان ،اراک، قزوین، گیلان، آذربایجان و سپس یزد و اصفهان وخراسان
۶- در سال گذشته در۱۱۷۰۰ حادثه در محیط های کار، ۱۰۷۴ کارگر جان خود را از دست دادند ( خبر شماره۱۰۸۷) و۱۱۱۵ کارگر معلول ویا از کار افتاده شدند. بیش تر سوانح کارگری در بخش ساختمان روی داد و سپس در پرسکاری. دو اعتصاب کارگری در اعتراض به فقدان امکانات ایمنی و در مرگ همکار در کارخانه سایپا و ایران خودرو صورت گرفت.
۷ - در سال گذشته مسئله خصوصی سازی ها و جنبه اجرایی بخشیدن به اصل ۴۴ قانون اساسی ، با فرمان خامنه ای و شورای مصلحت نظام ، صنعت نفت و پتروشیمی را نیز دربر گرفت . وزیر نفت در سخنانی که خبرگزاری فارس ۳ خرداد ماه آن را انتشار داد گفت "سده دوم صنعت نفت را با رویکرد نگاه به داخل شروع می کنیم". در این زمینه و به عنوان مقدمه خصوصی سازی صنعت نفت، چندی پیش مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران به خبرنگاران گفت " تمامی شرکت های فرعی شرکت ملی گاز در قالب اصل۴۴ باید به بخش خصوصی واگذار شوند اخیرا نیز پیشنهاد جدیدی در وزارتخانه مطرح کردیم که با توجه به مشکلات برخی از این شرکت ها که سود ده نیستند کل شرکت گاز به عنوان شرکت مادر سهام آن در بورس عرضه شود که به این ترتیب سهام شرکت مادر و شرکت های زیر مجموعه یک جا واگذار خواهد شد".درعین حال معاون سازمان خصوصی سازی نیز اعلام داشت" طبق آخرین وضعیت واگذاری شرکت های اصل۴۴ در سال جاری مجتمع پتروشیمی تبریز و پالایشگاه اصفهان طی ۳الی ۴ ماه آینده واگذار خواهند شد".
تیر ۱۳۸۷، ژوئن ۲۰۰۸
لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق آدرس روز شمار جنبش کارگری ایران برای ما بفرستید . پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم .

0 نظر:

ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]

<< صفحهٔ اصلی